Need Help ?
Call: +977- 078520105
News Flash

शिक्षक पदस्थापना सम्बन्िध सुचना

प्रकाशित मिती:  

विषय ः  सूचना  १   सूचना  ११  सूूचना १११

    

उपर्युक्त सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुरबाट प्राथमिक तहमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भै आएका उम्मेदवारहरुले आयोगले तोकेको ढांचामा प्राथमिकताका आधारमा विद्यालयहरु उल्लेख गरि निरोगिताको प्राथमिक तहमा पदस्थापना गर्ने विद्यालयहरु            
क्र.सं.    विद्यालयको नाम    शिक्षकको नाम थर    नियुक्ति मिति
ज्ञ    उदय नि.मा.वि.बबुकशाखा ,जौवारी     रिक्त    
द्द    जनता नि.मा.वि.देवगाउं    रिक्त    
घ    हुप्सेकोट प्रा.वि.हप्सेकोट १ दमार    रिक्त    
द्ध    सेतीनाग मा.वि.अर्खला    रिक्त    
छ    राष्टिय उ.मा.वि.रुपौलिया    रिक्त    
ट    भुल्केपानी नि.मा.वि.दुम्कीवास    रिक्त    
ठ    भुल्केपानी नि.मा.वि.दुम्कीवास    रिक्त    
ड    बालकल्याण प्रा.वि.रुचाङ    रिक्त    
ढ    दीपेन्द्र उ.मा.वि.सर्दी    रिक्त    
ज्ञण्    सरस्वती उ.मा.वि.दाउन्नेदेवी    रिक्त    
ज्ञज्ञ    विनोदनिता कंडेल नि.मा.वि.वडहरादुवौलिया    रिक्त    
ज्ञद्द    विनोदनिता कंडेल नि.मा.वि.वडहरादुवौलिया    रिक्त    
ज्ञघ    मौलादेवी प्रा.वि.धुर्कोट    रिक्त    
ज्ञद्ध    भानुदय मा.वि.धुर्कोट    रिक्त    
ज्ञछ    जनता उ.मा.वि,डैनहवा , अमरौट    रिक्त    
ज्ञट    जनकल्याण प्रा.वि.वेनिमणिपुर    रिक्त    
ज्ञठ    त्रिभुुवन प्रा.वि.पांगे्र धौबादी    रिक्त    
ज्ञड    जनता सिद्द मा.वि.नारायणी    रिक्त    
ज्ञढ    राष्टिय प्रा.वि.राकाचुली    रिक्त    
द्दण्    नेपाल उ.मा.वि.दिव्यपुरी    रिक्त    
द्दज्ञ    त्रिभुुवन उ.वि.मा.प्रतापपुर    रिक्त    
द्दद्द    राजनारायण मा.वि.गेरमी    रिक्त    
द्दघ    त्रिभुुवन उ.वि.प्रतापपुर    रिक्त    
द्दद्ध    महेन्द्र्र प्रा.वि.कोटथर    रिक्त    
द्दछ    भानुदय मा.वि.धुर्कोट    रिक्त    
द्दट    गंगा उ.मा.वि.गंगावस्ती    रिक्त    
द्दठ    बालज्योती मा.वि.रतनपुर    रिक्त    
द्दड    दुर्गा प्रा.वि.राकाचुली    रिक्त    
द्दढ    सरस्वती प्रा.वि.दुम्कीवास    रिक्त    
घण्    हुप्सेकोट मा.वि.रुम्सी    रिक्त    
घज्ञ    त्रिभुवन वाल उ.मा.वि.कुमारवर्ती    रिक्त    
घद्द    जनता नि.मा.वि.बरुवा,रुपौलिया    रिक्त    
घघ    मणिसिद्द नि.मा.वि.वेनिमणिपुर    रिक्त    
घद्ध    कालिका प्रा.वि.कोटथर     रिक्त    
घछ    हुप्सेकोट प्रा.वि.बिरुखर्क    रिक्त    
घट    गणेश मा.वि.जगन्नाथपुर, गुठीसूर्यपुरा    रिक्त    
घठ    नवज्योति नि.मा.वि.कुमारवर्ती    रिक्त    
घड    सरस्वती प्रा.वि.छरछरे,डांडाझेरी    रिक्त    
घढ    चण्डिदेउराली प्रा.वि. नरम,मौलाथर    रिक्त    
द्धण्    सिद्दीविद्याश्रम नि.मा.वि. मिथुकरम    रिक्त    
द्धज्ञ    गण्ेोश मा.वि.बैदौली,बसहिया    रिक्त    
द्धद्द    जनता प्रा.वि.रामग्राम,कुनुवार    रिक्त    
द्धघ    हुप्सेकोट मा.वि.हुप्सेकोट स्वामीडांडा    रिक्त    
द्धद्ध    लोकप्रिय नि.मा.वि.रुचाङ्ग ,रुचाङ्ग    रिक्त    
द्धछ    डेढगाउं उ.मा.वि.डेढगाउं    रिक्त    
द्धट    प्रभात जनता नि.मा.वि.बाह्कोल    रिक्त    
द्धठ    जनता उ.मा.वि.मनरी    रिक्त    
द्धड    राष्टिय नि.मा.वि.करमैनी, सनई    रिक्त    
द्धढ    सुवंशीकन्या नि.मा.वि.तिलकपुर    रिक्त    
छण्    सरस्वती नि.मा.वि.रामग्राम शान्तीचौर    रिक्त    
छज्ञ    लोकप्रिय प्रा.वि.रुचाङ्ग ,रिठेशाखा    रिक्त    
छद्द    वाक्वाणी उ.मा.वि.रामनगर, जर्गाहा    रिक्त    
छघ    जनज्योती नमुना मा.वि,प्रगतीनगर    रिक्त    
छद्ध    जनजागृति नि.मा.वि.कोटथर    रिक्त    
छछ    सिद्द प्रा.वि.लाले,धुुर्कोट    रिक्त    
छट    राष्टिय नि.मा.वि.रानीनगर त्रिवेणी    रिक्त    
छठ    भानुदय मा.वि.धुर्कोट    रिक्त    
छड    जनता नि.मा.वि. मधुकोट    रिक्त हुने    
छढ    मणिसंगम मा.वि.दुम्कीबास    रिक्त    
टण्    नि.मा.वि,लोहसडा,रामग्राम     रिक्त    
टज्ञ    गण्ोश मा.वि,वैदौली,बसहिया    विनोद कहार    ण्ठण्।द्ध।द्दड
टद्द    छत्तीसादेवी मा.वि.कोटथर    धनमायां श्रेष्ठ    ण्ठण्।ज्ञ।ज्ञछ
टघ    ज्वाला नि.मा.वि,झ्यालवास    रुद्राकुमारी थापा आले    ण्ठण्।ज्ञ।द्दघ
टद्ध    हुप्सेकोट प्रा.वि.मोहनडांडा    कविता खनाल    ण्ठण्।घ।द्द
टछ    बीरेन्द्र नि.मा.वि.बसेनी रतनपुर    डिल कुमार वि.क.    द्दण्ठण्
टट    जनता मा.वि.लोहरौली    अशोक नाउँ    ण्ठण्।घ।द्ध
टठ    सरस्वती प्रा.वि.गिरुवारी    शेषकला पौडेल    ण्ठण्।घ।द्ध
टड    नगरडांडा मा.वि.रुचाङ्ग    कुल बहादुर पुलामी मगर    ण्ठण्।द्द।ज्ञठ
टढ    त्रिभुवन  उ.मा.वि.बेलाटारी    शालु पंजियार    ण्ठण्।द्द।द्दघ
ठण्    त्रिभुवन बाल उ.मा.वि.ढोकी    दुर्गा थनैत    ण्ठण्।द्द।ज्ञद्ध
ठज्ञ    बसन्त मा.वि.बासा ,तिलकपुर    धर्म बहादुर थापा    ण्ठण्।ज्ञ।द्दछ
ठद्द    जनज्योती ज्वाईथर नयांबेहानी    सिता पौडेल    ण्ठण्।ज्ञ।द्दद्द
ठघ    जनता प्र्रा.वि.धर्मौली,वैदौली    पुष्पा पाल    ण्ठण्।छ।द्द
ठद्ध    दीपेन्द नि.मा.वि,पकलीहवा    लक्ष्मि कर्माचार्य    ण्ठण्।छ।ढ
ठछ    बालहित जनजागृती प्रा.वि.नरम    यम बहादुर पुलामी मगर    ण्ठण्।द्ध।ट
ठट    रत्नरानी कुवा प्रावि,दुम्किवास    उर्मीला दर्लामी     ण्ठण्।द्ध।द्दड
ठठ    लक्ष्मि नि.मा.वि,रुचाङ,लाहापे    सुष्मा श्रेष्ठ    ण्ठण्।छ।द्ध
ठड    लक्ष्मि प्रावि धोवादी कुटे    लक्ष्मि कुमारी चापागाई    ण्ठण्।द्ध।ज्ञण्
ठढ    शिक्षा बोधनी प्रा.वि.धौला     हेमलाल चापागाँई    ण्ठण्।द्ध।द्दट
डण्    जनउज्वल प्रा.वि,धुर्कोट,खखरा    मुना नेपाल    ण्ठण्।छ।ढ
डज्ञ    ज्ञानज्योती प्रा.वि,चनौटे, मैनाघाट    कल्पना मिश्र    ण्ठण्।द्ध।घ
डद्द    लालिगुुरास प्रावि,वरुवा,तम्सरीया    पवित्रा कुमारी कुमाल    ण्ठण्।छ।छ
डघ    जनता प्रा.वि.बडहरा दुवौलीया    रविन्द्र कुमार गौड,कँहार    ण्ठण्।द्ध।द्दज्ञ
डद्ध    गंगा उ.मा.वि.गंगावस्ती    हुमादेवी पाठक,पोख्रेल    ण्ठण्।द्ध।ड
डछ    गंगा उ.मा.वि.गंगावस्ती    विजय सुवेदी    ण्ठण्।द्ध।ड
डट    जनता मा.वि,आरुङ्गखोला    रचना गैरे    ण्ठण्।छ।ज्ञ
डठ    पवन उ.मा.वि,परासी    ओमकार चौधरी    ण्ठण्।द्ध।द्दण्
डड    जनता .मा.वि,आरुङखोला    रिक्त     
डढ    वाक्वाणी उ.मा.वि.रामनगर, जर्गाहा    रिक्त    
ढण्    शान्ति निकुञ्ज उ.मा.वि,माकर    रिक्त     
ढज्ञ    सिद्धि प्रा.वि.मिथुकरम     रिक्त हुने    
ढद्द    गोरखकालिका मा.वि,अर्खला    रिक्त हुने    
ढघ    जनता नि.मा.वि,छेत्रटाँडी    रिक्त हुने    
ढद्ध    शंकरपुर प्रा.वि,रमपुरवा    रिक्त हुने    
ढछ    प्रभात जनता नि.मा.वि.बाह्कोल,रजहर    रिक्त हुने    
ढट    सरस्वती उ.मा.वि.दाउन्नेदेवी    रिक्त हुने    
ढठ    जनता उ.मा.वि,डैनहवा , अमरौट    रिक्त    
ढड    दीपेन्द्र नि.मा.वि.डण्डा ,अग्यौली    रिक्त हुने    
ढढ    जनता मा.वि,कोल्हुवा,इटौरा    रिक्त हुने    
ज्ञण्ण्    महेन्द्र्र जनता मा.वि,गडौरी     रिक्त हुने    
ज्ञण्ज्ञ    आम्बास प्रा.वि,धुर्कोट    सरस्वती पौडेल    ण्ठण्।द्द।ठ
ज्ञण्द्द    प्रभात जनता नि.मा.वि.बाह्कोल,रजहर    डिलमायां गौतम    ण्ठण्।द्द।द्दड
ज्ञण्घ    सरस्वती उ.मा.वि.दाउन्नेदेवी    सरस्वती सारु राना    ण्ठण्।घ।द्ध
ज्ञण्द्ध    जनता दलित प्रा.वि.सुस्ता    धनकुमारी थापा    ण्ठण्।ज्ञ।ज्ञछ
ज्ञण्छ    उदय मा.वि,जौवारी    हिममाया सारु    ण्ठण्।द्द।द्दठ
ज्ञण्ट    गोरखकालिका नि.मा.वि,सिचाङ    ज्योती आले (रानामगर)    ण्ठण्।द्द।ज्ञघ
ज्ञण्ठ    गौतम प्रा.वि,गोग्दी,वेनिमणीपुर    सन्तोष वैदवार    ण्ठण्।घ।ज्ञघ
ज्ञण्ड    जनता मा.वि,इटौरा (कार्यरत पास )    चुन कुमारी महतो     ण्ठण्।ज्ञ।द्दद्द
ज्ञण्ढ    जनता नि.मा.वि,देवगाँउ    चन्द्र भुषण दास    ण्ठण्।घ।ज्ञट
ज्ञज्ञण्    ज्वाला नि.मा.वि,झ्यालवास    इन्द्रा कुमारी थापा    ण्ठण्।ज्ञ।द्दघ
ज्ञज्ञज्ञ    दुर्गा प्रा.वि.नाम्जाकोट, देउराली    हिरा बहादुर राना    ण्ठण्।ज्ञ।ज्ञछ
ज्ञज्ञद्द    नगरडाडा मा.वि,नरम    नानुमाया थापा मगर    ण्ठण्।ज्ञ।द्दद्ध
ज्ञज्ञघ    नगरडाडा मा.वि,नरम    मनोहर प्रसाद चौधरी    ण्ठण्।ज्ञ।द्दद्ध
ज्ञज्ञद्ध    नारायणी मा.वि,सितलनगर    जगन्नाथ उपाध्याय (कार्यरत    ण्ठण्।ज्ञ।ज्ञछ
ज्ञज्ञछ    नारायणी गण्डकी नि.मा.वि,कुडिया    कुलराज घिमिरे     ण्ठण्।घ।ज्ञट
ज्ञज्ञट    वीरेन्द्र नि.मा.वि,वरगदवा, सोमनी    अनिता चौधरी    ण्ठण्।द्द।घ
ज्ञज्ञठ    भवानी नि.मा.वि,कुसुण्डे,धुर्कोट    डिलबहादुर कँवर    ण्ठण्।द्द।द्दठ
ज्ञज्ञड    मौलादेवी प्रा.वि.संसारकोट ,धुकोट    चन्द्रकला डुुम्रे    ण्ठण्।द्द।द्दट
ज्ञज्ञढ    राष्टिय प्रा.वि.पहारेवसेनी देउराली    विन्दु अर्याल तिवारी    ण्ठण्।ज्ञ।द्दद्ध
ज्ञद्दण्    राष्टिय प्रा.वि.पहारेवसेनी देउराली    टिका बहादुर वि.क.(कार्यरत)    ण्ठण्।ज्ञ।ज्ञढ
ज्ञद्दज्ञ    राष्टिय प्रा.वि.,अनिकरम राकाचुली    अनिल राना    ण्ठण्।द्द।ज्ञ
ज्ञद्दद्द    लोकप्रिय प्रा.वि.रुचाङ्ग ,रिठेशाखा    पदमबहादुर गाहा    ण्ठण्।द्द।द्दघ
ज्ञद्दघ    नवस्मृती प्रा.वि.झाते,धौवादी    दानबहादुर रानामगर    ण्ठण्।ज्ञ।द्दद्द
ज्ञद्दद्ध    पशुपति प्रा.वि.,गंगावस्ती    अभयप्रसाद शर्मा बढई    ण्ठण्।ज्ञ।घण्
ज्ञद्दछ    सरस्वती प्रा.वि.कुमसोत, देवचुली    टिकुमाया गुरुङ    ण्ठण्।ज्ञ।ज्ञड
ज्ञद्दट    सरस्वती प्रा.वि.जौवारी    ज्ञानेन्द्र मल्ल    ण्ठण्।द्द।घ
ज्ञद्दठ    सरस्वती प्रा.वि,ज्यामिरे दुम्किवास    लमाया पुगाली(पुन)    ण्ठण्।द्द।ठ
ज्ञद्दड    सिद्धार्थ प्रा.वि.,कुसुण्डे, नयावेलाहानी    शिला थापा    ण्ठण्।द्द।द्दठ
ज्ञद्दढ    सिद्धि प्रा.वि.मिथुकरम     इश्वरी श्रेष्ठ    ण्ठण्।द्द।द्दठ
ज्ञघण्    हुप्सेकोट नि.मा.वि.भेडावारी,मैनाघाट    यम बहादुर बयम्बु मगर    ण्ठण्।द्द।द्दट
ज्ञघज्ञ    सिद्धज्योती नि.मा.वि,दाउन्नेदेवी    अनिशा चौधरी    ण्ठण्।ज्ञ।घज्ञ
ज्ञघद्द    सुर्यज्योती नि.मा.वि,सर्दी , बेनिमणिपुर    यमकला श्रेष्ठ    ण्ठण्।द्द।ट
ज्ञघघ    नवजागरण प्रावि,धौवादी,पोखरी    राम बहादुर सारु    ण्ठण्।द्ध।ट
ज्ञघद्ध    पदमकन्या प्रा.वि,जौवारी    टकबहादुर राना मगर     ण्ठण्।ज्ञ।घज्ञ
ज्ञघछ    सरस्व्ती प्रा.वि,गिरुवारी,देउराली    प्रभा रानाभाट    ण्ठण्।ज्ञ।ज्ञछ
ज्ञघट    जनकल्याण प्रा.वि.वेनिमणिपुर    भिम कुमारी भुषाल    ण्टढ।छ।ठ
ज्ञघठ    जनजागृती प्रा.वि.रामपुरखडौना    सावित्री कुमारी कुशवाहा    ण्टढ।द्द।ज्ञ
ज्ञघड    बीरेन्द्र मा.वि.द्दारदह, नयांबेलहानी    लक्ष्मी अधिकारी    ण्टढ।छ।द्द
ज्ञघढ    वालकिरण प्रा.वि,देवचुली    कल्पना भण्डारी    ण्टढ।छ।ज्ञ
ज्ञद्धण्    बालशिक्षा निकेतन मा.वि,रमपुरवा    सिमा पटेल    ण्टढ।घ।ज्ञ
ज्ञद्धज्ञ    शिवपावर्ती प्रा.वि,गेरमी    जोगेन्द्र कहार    ण्टढ।छ।ज्ञठ
ज्ञद्धद्द    शिद्ध प्रा.वि,लाले,धुर्कोट    सावित्री भुषाल    ण्टढ।ट।ज्ञ
ज्ञद्धघ    हुप्सेकोट मा.वि,देउराली    विष्णु श्रेष्ठ    ण्टढ।ज्ञ।द्दद्द
ज्ञद्धद्ध    नगरडाडा मा.वि,रुचाङ    झममाया थापा सिंजाली    ण्टढ।द्द।ज्ञट
ज्ञद्धछ    अरनिको मा.वि,सुनवल    कविता क्षेत्री    ण्टड।ज्ञज्ञ।ट
ज्ञद्धट    गणेश मा.वि,वैदौली    अंशु कुमारी त्रिपाठी    ण्टड।ज्ञद्द।ट
ज्ञद्धठ    गोरखकालिका मा.वि,अर्खला    भेतबहादर राना    ण्टड।ज्ञद्द।द्दठ
ज्ञद्धड    चेतनशिल प्रा.वि,तमसरीया    चोभा भट्टरार्इृ    ण्टड।ज्ञज्ञ।ज्ञ
ज्ञद्धढ    ने.रा.किसान प्रा.वि,हुप्सेकोट ,जापडाडा    विरेन्द्र पाटा    ण्टड।ज्ञज्ञ।ज्ञ
ज्ञछण्    महेन्द्र मा.वि,सरावल    हरिनारायण चौधरी    ण्टड।ज्ञण्।ज्ञज्ञ
ज्ञछज्ञ    सरस्वती नि.मा.वि.सुनवल,खखरीवारी    बिष्णु कुमारी गौतम    ण्टड।ज्ञण्।द्दण्
ज्ञछद्द    सरस्वती नि.मा.वि.सुनवल,खखरीवारी    धनबहादुर वस्नेत    ण्टड।ज्ञण्।द्दण्
ज्ञछघ    हुप्सेकोट प्रा.वि.बिरुखर्क    गुमकला अधिकारी    ण्टड।ज्ञज्ञ।ज्ञ
ज्ञछद्ध    भवानी नि.मा.वि,राकाचुली    यमबहादुर झेडी    ण्टड।ज्ञण्।ठ
ज्ञछछ    र.रा.ल.नि.मा.वि,राकाचुुली    ज्योती प्रकाश अर्याल    ण्टड।ज्ञज्ञ।घ
ज्ञछट    जनता नि.मा.वि,रुपौलीया(कार्यरत पास)    रिक्त हुने    
ज्ञछठ    वि.पी प्रा.वि.,राकाचुली    रिक्त    
ज्ञछड    उदय प्रा.वि,नरम    खगिसरा सिजाली    ण्टड।ज्ञण्।ड
ज्ञछढ    वनदेवी प्रा.वि.घिउडल्ला, रामनगर    रिक्त हुने    
प्रमाण पत्र,  शपथ ग्रहण फारम र जिल्ला शिक्षा समिति नवलपरासीको रा.वा.बैंक परासी शाखामा रहेको च.हि.नं. स.अ.३÷०६२ ख–६ मा रु ५००। जम्मा गरेको सक्कलै भौचर समेत संलग्न गरि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिन भित्र यस कार्यालयमा पेश गर्नु हुन सूचित गरिन्छ । समयमा प्राथमिकता क्रम निर्धारण फारम नभर्नेहरुको हकमा आयोगको निर्देशन अनुसार पदस्थापना हुनेछ ।